stanovy SSOK 

 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE (SSOK)

vznikla v r. 1990 na základe predchádzajúcej komisie Rady SVTS pre oceľové konštrukcie. Súčasný názov a nové stanovy boli prijaté v roku 1996.

SSOK má dnes 57 aktívnych individuálnych členov a 4 firemných členov. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie  členov, ktoré volí v trojročných intervaloch Radu a Revíznu komisiu.

SSOK združuje pracovníkov z oblasti navrhovania, výskumu, vývoja a realizácie oceľových nosných konštrukcií. Poslaním spoločnosti je vytvoriť platformu pre výmenu odborných poznatkov a skúseností a prispievať k odbornému rastu jej členov. Pravidelne organizuje domáce a medzinárodné konferencie, odborné semináre a školenia. Úzko spolupracuje s katedrami oceľových konštrukcií Stavebných fakúlt v SR, s vedeckými a výskumnými inštitúciami, s projektovými a výrobnými organizáciami.

SSOK udržuje úzke kontakty s Českou spoločnosťou pre oceľové konštrukcie formou pravidelných spoločných konferencií a vzájomnou účasťou na odborných podujatiach. Dlhé roky spolupracuje s Rakúskym zväzom pre oceľové konštrukcie.

Podujatí spoločnosti sa zúčastňujú poprední svetoví odborníci v oblasti oceľových konštrukcií z Poľska, Maďarska, Rumunska, Rakúska, Nemecka ale i zo zámoria hlavne z USA a Japonska.

Od roku 2003 do roku 2007 bola Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie stalae členom medzinárodnej organizácie "The European Convention for Contructional Steelwork" (ECCS).

 

SLOVAK ASSOCIATION OF STEEL CONSTRUCTION (SASC)

SASC associates people who participate on design, research, development and realization of steel structures. The mission of our association is to create a platform for exchanging knowledge and to contribute to the growth of technical skills of SASS members.

SASC regularly organizes domestic and international meetings, technical seminars and trainings. We cooperate with departments of steel and timber structures at all three technical universities in Slovakia (Bratislava, Košice, Žilina), with academic, research institutions and also with designing and manufacturing companies.